Mutatis Mutandis respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw vragen, opmerkingen en bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te beantwoorden. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Mutatis Mutandis zal uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming aan derden verkopen noch doorgeven, met uitzondering van onze verplichtingen in het kader van het Nederlands Recht.

Juistheid en volledigheid informatie

Deze website werd met zorg geredigeerd, maar wij kunnen er echter niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd en kunnen geen enkele garantie geven inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.

Mutatis Mutandis stelt analyses en artikelen op deze website zo zorgvuldig mogelijk samen, maar claimt niet dat ze geen onjuistheden bevatten of compleet zijn. Ze zijn een bron van informatie en analyse, vormen geen aanbeveling voor transacties en kunnen niet de basis vormen voor contracten of beloftes.

Deze site is een onafhankelijke publicatie. Gebruikers worden uitgenodigd om opmerkingen, vragen en kanttekeningen met ons te communiceren. Maak hiervoor gebruik van de contactgegevens op deze  site.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Alle informatie en producten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Ook kunnen wij geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Mutatis Mutandis is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

Via deze site kunt u op andere sites terechtkomen, wij zijn echter niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Auteursrechten

Wij hebben er naar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot Mutatis Mutandis wenden. Op de artikelen en afbeeldingen gepubliceerd op deze website berusten auteursrechten. Daarom mag niets uit deze publicatie worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt , op welke manier dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van Mutatis Mutandis.

Privacy

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van deze website. Wij zijn vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van onze website, maar uw naam of dergelijke hoeven wij niet te weten. Informatie over bezoeken aan www.mutatis-mutandis.nl wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken of e-mail verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie.

Gebruikers van de website hebben het recht om verwerkte persoonsgegevens over hen op te vragen en het recht om deze te laten aanvullen, verbeteren, verwijderen of afschermen. Dat kan alleen als deze feitelijk onjuist zijn, voor de doelen van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn of anderszins in strijd worden verwerkt met een wettelijk voorschrift.

Ons privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die binnen deze website via links kunnen worden bezocht. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Het verdient aanbeveling om deze bladzijde geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mutatis Mutandis Consulting verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze contactpagina, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe wij persoonsgegevens verwerken

Mutatis Mutandis Consulting verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Het verwerken van persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mutatis Mutandis Consulting) tussen zit.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de gangbare wettelijke bewaartermijnen.
 
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Om inzicht te krijgen in de wensen van onze bezoekers en om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren worden gegevens over bezoeken aan onze website bijgehouden. De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor medewerkers van ons en ons ondersteunende bedrijven. De gegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derden, tenzij de Nederlandse wet ons daartoe verplicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mutatis Mutandis Consulting gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mutatis Mutandis Consulting gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Advertentievertoningen en -kliks worden geregistreerd door Mutatis Mutandis en door advertentienetwerken waaraan Mutatis Mutandis deelneemt. Er kunnen dan ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.Advertentievertoningen en -kliks worden geregistreerd door Mutatis Mutandis en door advertentienetwerken waaraan Mutatis Mutandis deelneemt.Wanneer u op een advertentie klikt, dan kunnen de technische kenmerken van de klik door Mutatis Mutandis worden opgeslagen in zogenaamde logfiles die ten behoeve van de financiële verantwoording gedurende enkele maanden worden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Mutatis Mutandis kan participeren advertentienetwerken, die eigen registraties voeren en die een eigen privacybeleid hebben.
 
Mutatis Mutandis kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Mutatis Mutandis te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Het advertentienetwerk van Google plaatst een DoubleClick DART-cookie om de advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren op basis van uw bezoek. U kunt zich van dit cookie afmelden, waarna u mogelijk minder-relevante advertenties te zien krijgt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mutatis Mutandis Consulting neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via onze contactpagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mutatis Mutandis Consulting en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens aan te geven via onze contactpagina.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Mutatis Mutandis Consulting wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Opmerkingen, vragen en klachten

Heeft u opmerkingen, vragen en/of klachten over onze website(s), dan verzoeken wij u die aan ons kenbaar te maken. Maakt u daarvoor gebruik van onze contactpagina.