Artikelindex

Best Practice Model

Dit komt omdat ervoor is gekozen om de processen te behandelen in de fase waarin deze het eerst naar voren komen of het meest dominant worden gebruikt. Oorzaak hiervan is waarschijnlijk dat een verzameling best practices zijn samengevoegd in een totaalmodel. Eerst waren er dus de best practices en toen het model. Deze bottom-up benadering geeft natuurlijk enige consistentieproblemen. Wordt daar doorheen gekeken, dan komen we tot de ontdekking dat de levenscyclusbenadering inderdaad een toevoeging is op de eerdere procesgerichte benadering. Hierbij moet worden opgemerkt dat de focus op diensten een zekere volwassenheid vraagt van de organisatie. Als de volwassenheid onvoldoende is, kan het nodig zijn om in eerste instantie toch vooral op de procesinrichting te focussen.

ITIL-1-1In ITIL versie 3 worden vijf fasen in de levenscyclus van een service onderscheiden. Tezamen geeft dit het IT-servicemanagementbeheersmodel:

  1. Service Strategy;
  2. Service Design;
  3. Service Transition;
  4. Service Operation;
  5. Continual Service Improvement.

In totaal worden er in de vijf levensfasen van het IT-servicemanagement 27 processen onderscheiden. Daarnaast zijn er nog rollen en functies gedefinieerd. In het vervolg wordt kort op de verschillende fasen en de daarin van belang zijnde processen ingegaan.

Figuur 1. ITIL-servicemanagementlevenscyclus