Artikelindex

Resultatenrekening

Een winst- en verliesrekening, resultatenrekening of exploitatierekening is, naast de balans en, indien aanwezig, het kasstroomoverzicht, een onderdeel van een jaarrekening (en daarmee onderdeel van een jaarverslag) en geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten van een onderneming over een bepaalde periode, meestal een jaar. Dit overzicht eindigt met de over die periode behaalde winst (of het verlies). Dit overzicht heeft om onderlinge vergelijking mogelijk te maken een gestandaardiseerde structuur.

Gestandaardiseerde winst- en verliesrekening
Netto-omzet 100    
Wijziging in voorraden -1    
Geactiveerde productie 2    
Overige bedrijfsopbrengsten 1    
  ––––– ––––– ––––– +
Som der bedrijfsopbrengsten 102100,0%
Kostprijs van de omzet   70 68,6%
  ––––– ––––– ––––– -
Brutomarge 3231,4%
Afschrijvingen   5 4,9%
  ––––– ––––– ––––– -
Nettomarge 2726,5%
       
Salarissen en sociale lasten 11    
Overige bedrijfslasten 7    
Verkoop- en beheerskosten 4    
Overige bedrijfsopbrengsten -1    
  ––––– ––––– ––––– -
Som der bedrijfslasten 2120,6%
  ––––– ––––– –––––
Bedrijfsresultaat 65,9%
       
Financiële baten 1    
Financiële lasten -2    
Overige baten 1    
Overige lasten -1    
  ––––– ––––– –––––
Som financiële en overige baten en lasten -1-1,0%
  ––––– ––––– –––––
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 54,9%
       
Belastingen uit bedrijfsuitoefening 2    
Aandeel in W/V-deelnemingen 0    
Buitengewone baten 0    
Buitengewone lasten 0    
Belasting buitengewone resultaat 0    
Overige belastingen 0    
Aandeel derden in het resultaat 0    
  ––––– ––––– –––––
Nettoresultaat 32,9%

Tabel 1. Gestandaardiseerde winst- en verliesrekening

Nu lijkt de invloed van de logistiek op dit overzicht maar beperkt, maar dat is maar schijn. Als eerste is daar natuurlijk de omzet van het bedrijf. Weten we het voor elkaar te krijgen dat de logistiek van het bedrijf een Unique Selling Point (USP) is, dan zal dit tot uitdrukking komen in een hogere omzet (zie voorbeeld 1). Soms gaat dat gepaard met investeringen, maar vaak kan dit ook zonder veel extra kosten te maken. De andere kant kan natuurlijk ook; door een slechte logistiek kan de omzet teruglopen of zelfs stilvallen. De ramp kan natuurlijk nog worden vergroot als we onze logistiek als USP neerzetten en dit niet kunnen waarmaken. Dit overkwam het bedrijf Overtoom in de jaren negentig. Doordat zij hun beloofde snelheid niet konden waarmaken, verloren ze substantieel omzet. Een ander voorbeeld is de catastrofe die Laurus met haar Konmar-supermarkten overkwam in september 2001. Doordat onder meer de versstromen niet tijdig in de supermarkten aanwezig waren, grepen de klanten mis en gingen ze naar andere supermarkten. Deze klap is Laurus nooit meer te boven gekomen. Begin 2006 verkocht zij het restant van de Konmar-supermarkten.