productie logistiek

Dit is het dossier met achtergrondinformatie voor de productie georiënteerde logistiekeling.

Een bonte verzameling met achtergrondartikelen over goederenstroombesturing en productie-logistiek.

Statistische Proces Controle (SPC)

Statistische Proces Controle is een methode om processen te beheersen door het gebruik van statistische technieken zoals bijvoorbeeld regelkaarten. Bij Statistische Proces Controle is het belangrijk dat een aantal verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar de operators worden gedelegeerd, zoals bijvoorbeeld: .

  • het volgens vastgestelde procedures ingrijpen in het proces als het buiten de regelgrenzen dreigt te gaan; 
  • het oplossen van problemen, ontstaan in het proces, met behulp van de SPC-hulpmiddelen. 

Statistische Proces Controle is dus een hulpmiddel om de aandacht op het gebied van kwaliteitsbeheersing te verschuiven van product controles naar proces beheersing.

Lees meer...

Groepentechnologie

Groepentechnologie is een ordeningsprincipe, dat in produktiebedrijven kan worden toegepast. Het is een ordeningsprincipe waarbij de verantwoordelijkheid voor het maken van families van produkten wordt neergelegd bij een groep van mensen. Deze groep van mensen heeft de beschikking over de verschillende technologische middelen en kennis, die noodzakelijk zijn om een familie van produkten te vervaardigen. De werkvolgorde om tot groepentechnologie te komen, is als volgt:

  1. het coderen van onderdelen op basis van overeenkomsten;
  2. het groeperen van onderdelen in produktfamilies op basis van overeenkomsten in het produktieproces. Het groeperen dient dusdanig te geschieden dat de onderdelen van een bepaalde familie volledig in de groep kunnen worden geproduceerd;
  3. het bijeenbrengen van een groep mensen en de verschillende machines nodig om een familie van onderdelen te kunnen produceren.

Lees meer...

Goederenontvangst, ingangscontrole

Goederenontvangst is de voorlaatste stap in het verwervingsproces, waarbij de bestelde goederen fysiek worden geleverd en het bedrijf de administratieve handelingen verricht om deze goederen te gaan verwerken of in de voorraad op te nemen. Als laatste stap wordt de factuur betaald.

Alvorens de goederen worden geaccepteerd zal de ontvanger zeker willen stellen dat daadwerkelijk het juiste is geleverd. Om die reden worden een aantal controles uitgevoerd. Al deze controles te zamen worden ook wel „ingangscontrole” genoemd. Het uitvoeren van een gestructureerde goederenontvangst en -ingangscontroles vindt momenteel meer plaats omdat dit één van de vereisten in de ISO 9000-norm is.

Lees meer...

Wachttijd

Wachttijd ontstaat doordat de afstemming tussen vraag en aanbod op een bepaald moment niet optimaal is. Als de vraag naar capaciteit op een zeker moment hoger is dan het aanbod, dan zal zich een wachtrij gaan vormen. Is het aanbod op een bepaald moment hoger dan de vraag, dan zal er overcapaciteit of leegloop ontstaan.

Lees meer...

HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points)

HACCP wil zeggen Hazard Analysis of Critical Control Points (CCP’s). Een ingewikkeld begrip dat letterlijk vertaald een Analyse (Analysis) van Risico’s (Hazards) met betrekking tot Kritische Controle Punten (CCP’s) betekent.

HACCP impliceert voor bedrijven die met levensmiddelen en voedingsmiddelen omgaan dat zij risico’s moeten analyseren in het bereidingsproces. Dit betreft inkoop, opslag, bereiding, uitgifte en verkoop van levensmiddelen. HACCP is kortweg een systeem waarmee men voedselveiligheidsrisico’s kan onderkennen, inschatten en voorkomen. Bij de HACCP-aanpak moet voor veel bereidingen een stappenplan worden ontwikkeld. Alle risico’s worden daarbij onderzocht en vervolgens wordt nagegaan of het risico beheersbaar is. Waar risico’s aanwezig zijn, worden de kritische controlepunten (CCP’s) gedefinieerd, van de ontvangst van de goederen, opslag en uitgifte tot aan de consumptie van de producten.

Lees meer...

Offerteprocedure

De offerteprocedure beschrijft de activiteiten die worden uitgevoerd bij het uitbrengen van een offerte. Het uitbrengen van een offerte is het begin van ieder verwervingstraject en kan op verschillende manieren plaats vinden. Diegene die het eerst voorstelt een bepaalde (koop)- overeenkomst aan te gaan wordt, juridisch gesproken, de aanbieder genoemd. Het aanbod wordt de offerte genoemd. Indien de aanbieder de acceptatie van zijn aanbod ontvangt, dan is – een in rechte afdwingbare – overeenkomst ontstaan.

Lees meer...

Offerte

Het uitbrengen van een offerte is het begin van ieder verwervingstraject en kan op verschillende manieren plaats vinden. De offerte is het belangrijkste onderdeel van de onderhandelingsfase. Diegene die het eerst voorstelt een bepaalde (koop)overeenkomst aan te gaan wordt, juridisch gesproken, de aanbieder genoemd. Het aanbod wordt de offerte genoemd. Indien de aanbieder de acceptatie van zijn aanbod ontvangt, dan is – een in rechte afdwingbare – overeenkomst ontstaan.

Lees meer...

Veiligheidstijd

Veiligheidstijd is het toevoegen van extra tijd aan een standaard (interne) levertijd, om zo een in de tijd variërende (veiligheids)voorraad te creëren. Deze voorraad is nodig om onzekerheden en fluctuaties in de doorlooptijden op te vangen. Indien veiligheidstijd wordt gebruikt in MRP-systemen, dan zal het systeem de vrijgave- en de gereedheidsdatum eerder plannen dan het zonder toevoeging van veiligheidstijd zal doen.

Lees meer...

Spoedorders

Een spoedorder is een geaccepteerde opdracht die om welke reden dan ook binnen de normale doorlooptijd moet worden afgeleverd. De aanduiding „spoedorder” kent, ten opzichte van de overige orders, een hogere prioriteit toe aan de betreffende order.

Lees meer...

Serieproductie

Onder serieproductie verstaan we een productieproces waarbij een aantal verschillende producten in series wordt geproduceerd en waarbij elke afzonderlijke serie uit een aantal gelijke producten bestaat. Bij serieproductie kan de productie zowel batchgewijs als continue plaatsvinden.

Lees meer...

Prioriteitsregels

Een prioriteitsregel is een in de praktijk gebruikte benaderingsregel om de volgorde van startmomenten van een reeks orders voor een bepaalde machine te bepalen. Bij het gebruik van prioriteitsregels worden conflicten tussen verschillende orders, die op een zeker planningstijdstip concurreren voor bewerking op een bepaalde machine, opgelost door per order een prioriteit te bepalen. Het bepalen van de prioriteit kan gebeuren door toekenning van een getal. De order met de hoogste prioriteit krijgt voorrang. Zodra de machine weer vrijkomt, wordt de opnieuw bekeken welke order prioriteit krijgt. Bij het toepassen van prioriteitsregels wordt nooit op een eenmaal genomen volgordebeslissing teruggekomen.

Lees meer...

Onderhanden Werk (OHW)

Onder onderhanden werk vallen alle produkten of produkten in wording die aanwezig zijn in de verschillende stadia van het voortbrengingsproces. Deze produkten zijn in bewerking of wachten om een bewerking te ondergaan. Het onderhanden werk omvat ook het materiaal dat door het magazijn is vrijgegeven voor bewerking en halffabrikaten en/of gereed produkt die wachten op de laatste controle of transport naar de afnemer. Over het algemeen wordt de in het magazijn aanwezige voorraad (grondstoffen, halffabrikaten en gereed produkt) niet tot het onderhanden werk gerekend. Echter in sommige administratieve systemen worden de halffabrikaten en het gereed produkt dat in het magazijn aanwezig is, ook tot het onderhanden werk gerekend.

Lees meer...

Materials Management

Onder Materials Management verstaat men het geheel van activiteiten om de stroom van grondstoffen en halffabrikaten, en de daarmee verband houdende gegevensstromen, zo efficiënt mogelijk naar en door het productieproces te voeren. Materials Management omvat verder ook de werkzaamheden gericht op het zo efficiënt mogelijk benutten van het productieapparaat.

Lees meer...

Checklist Goederenstroombesturing

[ C H E C K L I S T ]   Door het besturen van de goederenstroom proberen we het voor elkaar te krijgen dat op verschillende plaatsen in het voortbrengingsproces beslissingen worden genomen, teneinde optimaal te kunnen functioneren naar de uiteindelijke klant. Het uiteindelijke doel is om bepaalde logistieke prestaties (zoals leveringstijd en leveringsbetrouwbaarheid) te realiseren tegen lagere kosten.

In dit artikel wordt een checklist gepresenteerd, met aandachtspunten die van belang zijn bij het integraal besturen van de goederenstroom.

Lees meer...

Hoofdproduktieplan HPP (MPS)

Hoofdproduktieplan HPP (MPS) Het hoofdproduktieplan is een realistisch en gedetailleerd fabricageplan, waarbij alle mogelijke vragen die betrekking hebben op de fabricagefaciliteiten in aanmerking zijn genomen. Het is een opgave van wat de onderneming verwacht te produceren en als gevolg daarvan aan materialen dient te produceren of te verwerven. Deze materialen noemt men de HPP- of MPS-produkten of -items. Het vormt de input voor de MRP- en CRP-berekeningen. Het hoofdproduktieplan wordt opgesteld door een planner in termen van aantallen HPP-produkten en hun vereiste beschikbaarheid.

Lees meer...

Integrale goederenstroombesturing

De goederenstroom is de stroom van materialen en diensten op de verschillende trajecten tussen inkoop van grondstoffen en de levering van gereedprodukt. Men spreekt van besturing van deze stroom als de juiste samenhang tussen de elementen is gewaarborgd. Integrale goederenstroombesturing richt zich op de afstemming van alle verschillende delen van de goederenstroom, zowel binnen als buiten de onderneming. „Van zand tot klant”. Het doel van dit alles is de leveringstijd en de leveringsbetrouwbaarheid te realiseren tegen lagere kosten.

Lees meer...