Artikelindex

 

De Du-Pont-analyse

Dat het effect van voorraadverlaging een grote invloed op de financiële waardering van de onderneming kan hebben, laat zich het beste illustreren door de Du Pont-analyse. De winstgevendheid van een onderneming, die tot uitdrukking komt in de rentabiliteit van het totale en het eigen vermogen, is op de lange termijn bepalend voor het voortbestaan van een onderneming. Het ontbreken van voldoende rentabiliteit heeft een directe invloed op de kredietwaardigheid. Deze komt onder meer tot uiting in de liquiditeit en de solvabiliteit. Dit is dan ook de reden waarom de rentabiliteit aan een nadere analyse wordt onderworpen. Het accent zal worden gelegd op de samenhang van de factoren die van invloed zijn op de rentabiliteit.

Deze samenhang wordt gepresenteerd in het zogenoemde Du Pont-schema. In dit schema wordt gebruikgemaakt van kengetallen. Door deze kengetallen in hun onderlinge samenhang te bezien wordt hun bruikbaarheid als analyse-instrument vergroot.

Met behulp van het Du Pont-schema is het mogelijk de invloed van de op de balans en winst- en verliesrekening voorkomende posten op de rentabiliteit te bepalen. De rentabiliteit van zowel het totale als het eigen vermogen wordt beïnvloed door de omloopsnelheid van het totale vermogen en de winstmarges die op de verkochte producten worden behaald.

Uitgaande van de informatie uit onze balans en resultatenrekening kunnen we met behulp van het Du Pont-schema de rentabiliteit van onze onderneming bepalen. Dit resultaat is weergegeven in figuur 1.

 Figuur 1. Du Pont-schema

Figuur 1. Du Pont-schema

Ondanks het feit dat onze onderneming een bescheiden winst maakt, is de brutowinstmarge maar heel laag, namelijk 0,4%. Naast de brutomarge is er nog een andere maatstaf van belang in het Du Pont-schema, namelijk de omloopsnelheid van het totale vermogen. De omloopsnelheid geeft aan hoe efficiënt het bedrijfsvermogen wordt aangewend. Hoe hoger de omloopsnelheid, des te efficiënter wordt het vermogen aangewend. Deze heeft een waarde boven 1, wat in beginsel goed is. De omloopsnelheid van het vermogen werkt als het ware als een hefboom; er wordt een kleine invloed aangewend om een groot effect te bereiken.

Het is deze hefboomwerking die verlaging van de voorraad interessant maakt. Als we nu de voorraad met 30% kunnen verlagen, zal dit in eerste instantie geen effect hebben op de bovenkant van het schema. De invloed op de omloopsnelheid van het vermogen is echter wel groot, deze wordt 1,24. Door de hefboomwerking neemt de rentabiliteit met 27,5% toe naar 0,51%, een resultaat waar de banken blij mee zijn. Dit resultaat is weergegeven in figuur 2.

Figuur 2. Du Pont-schema, verlaging van de voorraad

Figuur 2. Du Pont-schema, verlaging van de voorraad

Met een hoger inkooppercentage maakt de uitbestedende onderneming haar kostprijsontwikkeling steeds meer afhankelijk van die van leveranciers. Immers, de productiekosten van de uitbesteder bestaan steeds meer uit de optelsom van de kosten van ingekochte producten. Het volgen respectievelijk druk uitoefenen op de kostprijsontwikkeling van de leverancier wordt derhalve een steeds belangrijkere inkooptaak. Procentuele inkoopbesparingen leiden in deze gevallen tot aanmerkelijke positieve effecten op de Return on Investment (ROI) van de onderneming. Echter, het omgekeerde geldt ook: onverschilligheid met betrekking tot de leverancierskeuze dan wel de contractbewaking kan ertoe leiden dat het positieve bedrijfsresultaat in zijn geheel teniet wordt gedaan. Figuur 3 illustreert deze zogenoemde hefboomwerking van inkoopbeslissingen aan de hand van het Du Pont-schema. We willen in ons voorbeeld een besparing op de inkoopkosten realiseren van 4%. De inkoopbesparing resulteert in lagere kosten van de omzet, te weten € 2.736.000,–. Lagere inkoop, bij een verder gelijk blijvend beleid, zal resulteren in een lagere voorraad. Deze zal ook 4% lager zijn.

 Figuur 3. Du Pont-schema, verlaging van de inkoopkosten

Figuur 3. Du Pont-schema, verlaging van de inkoopkosten

We zien dat hierdoor de brutomarge drastisch toeneemt. De omloopsnelheid van het vermogen neemt ook toe, maar dit is marginaal. Ook hier zie we de hefboomwerking. De rentabiliteit van het totale vermogen neemt toe van 0,4% naar 4,34%. Deze vertienvoudiging zal uw directie gunstig stemmen.